USŁUGI

Sprawy sądowe:

Prawo cywilne

W tym najobszerniejszym z działów prawa kancelaria doradza i prowadzi postępowania z zakresu prawa zobowiązań oraz prawa rzeczowego.

Zakres współpracy z naszymi klientami obejmuje:

 • sprawy o zapłatę (dot. najczęściej umów o świadczenie usług, najmu i sprzedaży),
 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań (dot. umów sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane, rękojmi i gwarancji),
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych.
Prawo rodzinne
Decyzja o rozstaniu nigdy nie jest łatwa, a emocje z nim związane utrudniają analizę sytuacji i podjęcie właściwych decyzji. Z tego względu decydując się na rozwód warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, pozwoli to zakończyć ten etap w życiu w sposób bezpieczny i przemyślany. Mając na uwadze daleko idące konsekwencje rozwodu należy pamiętać, że w sprawie należy ustalić tak ważne kwestie jak: wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego, władza rodzicielska, alimenty, kontakty z dziećmi oraz podział majątku.

Radca prawny Paulina Czapla – Zdanowska traktuje sprawy rodzinne z należytą uwagą i zaangażowaniem, reprezentując swoich klientów osobiście podczas spotkań, negocjacji oraz rozpraw sądowych. Dąży do szybkiego rozwiązania z korzyścią dla klienta, dbając jednak o niezaostrzanie konfliktu.

Pomoc frankowiczom

Kancelaria prowadzi postępowania w zakresie kredytów indeksowanych oraz denominowanych do CHF. W przedmiotowych sprawach wnosimy o uznanie przez sądy tzw. kredytów frankowych za kredyty złotowe, w których element przeliczania do CHF nie ma zastosowania. W zależności od woli klienta oraz jego sytuacji ekonomicznej występujemy o „odfrankowanie” kredytów CHF lub ich unieważnienie.

Zapraszamy do kontaktu celem dokonania bezpłatnej analizy umowy frankowej oraz oszacowania korzyści o jakie można się starać, a także przedstawienia oferty kancelarii.

Kancelaria prowadzi także obronę przed roszczeniami banków z tytułu niespłaconych umów kredytów frankowych.

Prawo spadkowe
Prowadzimy postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, zachowek, sprawy związane z podważeniem testamentu, odpowiedzialnością za długi spadkowe oraz dotyczącymi spadku.

Prawo pracy

Oferujemy pomoc w sporach dotyczących istnienia i treści stosunku pracy oraz zapłaty wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych (dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, odprawa, ekwiwalenty itd.).

Doradzimy w zakresie roszczeń z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę (sprawy o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie), a także roszczeń związanych ze zjawiskiem mobbingu. W procesach sądowych reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców.

Odszkodowania

Główne typy spraw, którymi się zajmujemy:

 • odszkodowania za udział w wypadku komunikacyjnym,
 • zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,
 • odszkodowanie za błąd medyczny,
  zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej,
 • odszkodowanie za wypadek w pracy,
 • odszkodowanie za inną szkodę majątkową.

Obsługa firm:

Prawo umów

Doradzamy przy tworzeniu projektów umów i porozumień, a także ich negocjacji. Opiniujemy umowy zapewniając właściwe sposoby zabezpieczenia interesów klientów.
Prawo gospodarcze
Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, którą zapewnia kancelaria obejmuje bieżącą obsługę prowadzonego biznesu, udział w negocjacjach, sporządzanie ugód i porozumień, a także zabezpieczenie transakcji handlowych.

Prawo spółek

Zapewniamy pomoc prawą przy tworzeniu, łączeniu, przekształcaniu i likwidacji spółek prawa handlowego (zarówno kapitałowych, jak i osobowych), a także przygotowywaniu projektów uchwał organów spółek oraz innych aktów wewnętrznych.